Skip to main content

National School Categorisation Statement 2019

Regional School Improvement Consortia
Consortia Gwella Ysgolion Rhanbarthol

 

“Mae ysgolion a chlystyrau yn parhau i ddatblygu eu gallu i hunan wella ac maent yn dod yn fwy gwydn. Mae’n bwysig bod pawb yn cydweithio er mwyn sicrhau y caiff ysgolion a lleoliadau y gefnogaeth orau bosib i’w galluogi i wireddu’r cwricwlwm newydd a’r agenda ddiwygio. Gyda’n partneriaid, byddwn yn darparu ac yn broceru cefnogaeth bwrpasol i bob ysgol a lleoliad, yn gweithio i gefnogi meysydd ar gyfer gwelliant y cytunwyd arnynt a rhannu arfer orau yn ein rhanbarth a’r tu hwnt.” 

“Schools and clusters continue to build their capacity to self-improve and are becoming more resilient. It is important that all educational professionals work together to ensure schools and settings receive the best possible support to enable the realisation of the new curriculum and the reform agenda. With our partners we will be providing and brokering tailored support for all schools and settings and working to support agreed identified areas for improvement and sharing best practice within and beyond the region.”

 

Sent on behalf of the Consortia

 

Arwyn Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr / Managing Director, GwE

DebbieHarteveld, Rheolwr Gyfarwyddwr / ManagingDirector, EAS

GeraintRees, Rheolwr Gyfarwyddwr Interim/ Interim Managing Director, ERW

Louise Blatchford Rheolwr Gyfarwyddwr Interim / Interim Managing Director CSC

 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am eich ysgol leol a'r system Categoreiddio Ysgolion yma http://mylocalschool.wales.gov.uk/?lang=cy 

You can find out more information about your local school and School Categorisation here http://mylocalschool.wales.gov.uk/?lang=en